Zastrzeżenie EPR 2023-2025

Zastrzeżenie EPR 2023-2025

Warunkiem uczestnictwa jest zgoda uczestnika na ponoszenie wszelkiego ryzyka wobec jego osoby i mienia, wynikającego z realizacji wspólnej wycieczki oraz nie wnoszenie żadnych roszczeń wobec osób, instytucji lub firm, które prowadzą lub prowadziły wspólną wycieczkę.

CSM Chemnitzer Sportförderungs- und Marketinggesellschaft mbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez uczestników podczas jazdy na rowerze po zalecanej trasie, podczas uprawiania sportu, podczas korzystania z obiektów i urządzeń lub podczas innych czynności wykonywanych w związku z wycieczką rowerową, o ile takie szkody i straty nie są objęte istniejącym ubezpieczeniem.
O ile organizatorzy i pomocnicy, jak również ich prawni przedstawiciele i osoby działające w ich imieniu nie ponoszą winy, wyklucza się roszczenia uczestników z tytułu szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała i zdrowia, jak również z tytułu szkód majątkowych i strat finansowych.
Organizatorzy i pomocnicy, jak również ich prawni przedstawiciele i zastępcy ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania. Lekkomyślne zachowanie uzasadnia jedynie odpowiedzialność za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała i zdrowia oraz szkody wynikające z naruszenia istotnych obowiązków umownych.
Podpisując disclaimer, każdy uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wyżej wymienione punkty oraz poniższy regulamin, przepisy i warunki, a także, że jest odpowiednio ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i bierze udział na własną odpowiedzialność.
> Należy zawsze przestrzegać StVO i stosować się do niego.
> Wszyscy uczestnicy jadą na własną odpowiedzialność.
> Wszelka odpowiedzialność CSM Chemnitzer Sportförderungs- und Marketinggesellschaft mbH za szkody poniesione przez uczestnika podczas wycieczki jest wykluczona (już szczegółowo opisana powyżej)
> Jestem odpowiedzialny za własny styl jazdy, zostałem poinformowany o ryzyku związanym z wycieczką i uważam, że jestem w stanie mu sprostać.
> Zobowiązuję się do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych.
> Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za siebie i jeździ na własną odpowiedzialność.
> Kierownicy wycieczek mają prawo do wykluczenia z wycieczki zawodników, których rowery nie spełniają postanowień przepisów o dopuszczeniu do ruchu drogowego.
> Należy przestrzegać wskazówek danego kierownika wycieczki.
> W przypadku awarii lub innych przerw w zwiedzaniu należy niezwłocznie poinformować kierownika wycieczki.
> To samo dotyczy sytuacji, gdy ktoś chce opuścić grupę.
To samo dotyczy sytuacji, gdy ktoś chce opuścić grupę > Należy bezwzględnie wykazać się rozwagą wobec pieszych i innych rowerzystów.
> Kaski są obowiązkowe.

Przetwarzanie danych / Zdjęcia, filmy i dźwięk
Każdy uczestnik nieodwołalnie wyraża zgodę na wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikację materiałów fotograficznych, nagrań filmowych i wywiadów w radiu, mediach drukowanych i książkach w celach reklamowych związanych z imprezą na czas nieokreślony i bez prawa do wynagrodzenia.

Koncepcja organizacji i higieny
1. Wszyscy uczestnicy oświadczają swoim podpisem, że w ciągu 14 dni przed imprezą nie mieli świadomego kontaktu z osobami, u których stwierdzono dodatni wynik badania na obecność COVID-19. 2.
2. podpisujący potwierdza również, że jest zdolny do jazdy i cieszy się najlepszym zdrowiem.
3) Niżej podpisany zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych wobec organizatora, organizatorów i pomocników oraz ich przedstawicieli prawnych i osób zastępczych.
4) Uczestnicy z grup ryzyka w rozumieniu rekomendacji Instytutu Roberta Kocha powinni wcześniej omówić swój udział z lekarzem rodzinnym.
Wszyscy uczestnicy, jak również ich osoby towarzyszące oraz ORGA-TEAM zobowiązani są do zabrania maseczki na usta na miejsce rozpoczęcia i zakończenia wycieczki oraz na transfer w autobusach.
Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że w miarę możliwości należy zachować minimalną odległość. Minimalna odległość musi być zachowana również w strefach przebieralni i sanitariatów.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress przez Real Cookie Banner