Zřeknutí se odpovědnosti EPR 2023-2025

Zřeknutí se odpovědnosti EPR 2023-2025

Podmínkou účasti je, že účastník souhlasí s tím, že ponese rizika vůči své osobě a majetku vyplývající z realizace společného zájezdu a nevznese žádné nároky vůči osobám, institucím nebo společnostem, které společnou cestu uskutečnily nebo uskutečnily.

CSM Chemnitzer Sportförderungs- und Marketinggesellschaft mbH neodpovídá za škody a ztráty, které účastníci utrpí při jízdě po doporučené trase, při sportu, používání zařízení a zařízení nebo při jakékoli jiné činnosti v souvislosti s cyklotúrou, pokud tyto škody nebo ztráty nejsou kryty stávajícím pojištěním.
Za předpokladu, že organizátoři a pomocníci, jakož i jejich zákonní zástupci a zástupci nejsou vinni, jsou nároky účastníků z důvodu škody vyplývající z újmy na životě, těle a zdraví, jakož i z důvodu majetkových a finančních ztrát vyloučeny.
Organizátoři a pomocníci, jakož i jejich zákonní zástupci a zástupci jsou odpovědní pouze za úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání. Mírně nedbalé jednání zakládá pouze odpovědnost za škody vyplývající z újmy na životě, těle a zdraví, jakož i škody vyplývající z porušení podstatných smluvních povinností.
Každý účastník prohlašuje svým podpisem pod prohlášením, že si přečetl výše uvedené body a nyní dodržuje pravidla, předpisy a podmínky a že je dostatečně pojištěn proti úrazům a účastní se na vlastní nebezpečí.
> StVO musí být vždy dodržováno a dodržováno.
> Všichni účastníci řídí na vlastní nebezpečí.
> Odpovědnost CSM Chemnitzer Sportförderungs- und Marketinggesellschaft mbH za škody vzniklé účastníkovi během zájezdu je vyloučena (podrobně popsána výše)
> jsem zodpovědný za svůj vlastní styl jízdy, byl jsem informován o rizicích Tour a vidím, že jsem schopen se s nimi vyrovnat.
> zavazuji se, že se budu řídit pokyny odpovědných osob.
> Každý účastník je zodpovědný sám za sebe a řídí na vlastní nebezpečí.
> Průvodci jsou oprávněni vyloučit z prohlídky cestující, jejichž kola nesplňují ustanovení Pravidel pro silniční provoz.
> Je nutné dodržovat pokyny příslušného průvodce.
> V případě poruch a jiných přerušení musí být neprodleně informován vedoucí zájezdu.
> totéž platí, pokud chce někdo skupinu opustit.
> Pozornost je věnována chodcům a ostatním cyklistům.
> Přilby jsou povinné.

Zpracování dat / fotografie, film a zvuk
Každý účastník neodvolatelně souhlasí s organizátorem a jeho pomocníky s použitím, distribucí a zveřejněním obrazového materiálu, filmových záznamů a rozhovorů v rozhlase, tištěných médiích a knihách pro reklamní účely související s akcemi bez nároku na odměnu.

Organizační a hygienická koncepce
1. Všichni účastníci podepisují, že během 14 dnů před akcí neměli žádný vědomý kontakt s lidmi, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19.
2. Stejně tak níže podepsaný potvrzuje, že je připraven řídit a těší se nejlepšímu zdraví.
3. Ze zdravotních důvodů se podpisem vzdávají všech nároků na náhradu škody vůči organizátorovi, organizátorům a pomocníkům, jakož i jejich zákonným zástupcům a pomocníkům.
4. Účastníci z rizikových skupin definovaných doporučením Institutu Roberta Kocha by měli předem projednat svou účast se svým rodinným lékařem.
5. Všichni účastníci, stejně jako jejich vedoucí a ORGA-TEAM jsou povinni přinést ústní masku na start, - a cílovou část prohlídky a přestup v autobusech.
Obecně platí, že minimální vzdálenost musí být dodržena, kdykoli je to možné. Minimální vzdálenost musí být dodržena také v šatnách a sanitárních prostorách.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner